MILJÖPOLICY

Miljöpolicy

Vårt miljöledningsarbete tillämpas systematiskt av företaget och anställda med hjälp av
ett processorienterat verksamhetssystem. Syftet med detta förhållningssätt är att
kontinuerligt minska och följa upp företagets miljöpåverkan. Haga Bleck & Plåtslageri
AB (HBP) arbetar utifrån ett system med ständig förbättring för alla områden när det
gäller miljöfrågor.

VÅR MILJÖPOLICY

HBP ska på ett medvetet sätt göra sitt bästa för att integrera en stor miljöhänsyn i sitt
vardagliga arbete, och sträva efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan. För att
lyckas med detta ska alla inblandade i företaget vara delaktiga i den mån som är
möjlig.
Denna målsättning ska uppnås genom att:

✓ Välja produkter med minsta intrång på miljön samt regelbundet hålla sig uppdaterade
om miljömärkta sådana på marknaden
✓ På bästa sätt minska miljöpåverkan samt ständigt söka nya förbättringar vid
miljöarbetet
✓ Följa den miljölagstiftning och dess förordningar verksamheten berörs utav
✓ All anställd och inhyrd personal ska vara delaktig i miljöarbetet, samt få regelbunden
utbildning kring relevanta miljöaspekter
✓ Använda sina resurser på ett hållbart och effektivt sätt, och där med minska
avfallsmängden
✓ Ställa miljökrav på leverantörer och samarbetspartners